KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

  Neupharma İlaç Kozmetik ve Medikal San. Ltd. Şti. olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine büyük önem veriyor, Neupharma İlaç Kozmetik ve Medikal San. Ltd. Şti. ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayreti gösteriyoruz.

  Bu çerçevede, Veri Sorumlusu sıfatıyla şirketimiz, KVK Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.


  Veri Sorumlusunun Kimliği

  KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu Neupharma İlaç Kozmetik ve Medikal San. Ltd. Şti.’dir.

  Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

  Neupharma İlaç Kozmetik ve Medikal San. Ltd. Şti.
  Yenişehir Mah. Araç Sok. No: 19 / 2 Arme Plaza İzmit- Kocaeli / Türkiye
  [email protected]
  +90 262 322 11 77

  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

  Kişisel verileriniz;

 1. Ürünlerimizin tıbbi-bilimsel özellikleri hakkında şirketimiz tarafından düzenlenen veya şirketimizin adı, talebi, katkısı, desteği ile sağlık meslek mensuplarına gerçekleştirilecek bütün bilgi verme faaliyetlerinin; bu çerçevede ürün tanıtım temsilcilerinin aktivitelerinin, tıbbi ve mesleki kitap ve dergilere verilecek ilanların, doğrudan postalama veya diğer iletişim araçları yoluyla yapılacak duyuruların, bilimsel toplantıların ve ürün tanıtım toplantılarının ve benzeri etkinlikler ile yapılacak faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve yapılan faaliyetler hakkında mevzuat doğrultusunda talep edilen bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılması, ürünlerimizin güvenliği ile ilgili hususlarda gerekli takibin yapılabilmesi,
 2. Ürünlerimizin güvenli bir şekilde kullanımlarının sağlanması amacıyla advers reaksiyonların ve yarar/risk dengelerinin sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi, taraflar arasında irtibat kurulması ve ürünlerimizin yol açabileceği zararın en az düzeye indirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 3. Ürünlerimizin kalitesinin takibi ve tüketicinin sağlığı ve emniyeti açısından, hatalı olduğundan şüphe edilen, hatalı bulunan ya da kullanılmasında sakınca görülen ürünlerin araştırılması, gerekli olduğu durumlarda piyasadan kısa sürede ve etkin bir şekilde geri çekilebilmesi,
 4. İnsan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması; ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, Şirket kurumsal işleyişinin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi şekilde faydalandırmak için çalışmaların yapılması;
 5. Şirkete ait stratejilerin belirlenmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

  İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirketler topluluğuna, iştiraklerimize, iş birliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere (güvenlik, sağlık, iş güvenliği, hukuk ve benzeri konularda), yetkili resmi kurum ve kuruluşlara işbu metinde yer alan amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında aktarılır.

  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle;

  KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
 6. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 7. Kurallarına uygun bir şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir.

  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 2’inci ve 3’üncü maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  Kişisel verileriniz KVK Kanununun 5. Maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenir:
 1. Açık Rıza (m.5/1)
 2. Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmüş olması (m.5/2(a))
 3. Fiili imkânsızlık (m.5/2(b))
 4. Şirketimizle veri sahibi olarak sizin tarafı olduğunuz bir sözleşmenin kurulması ya da ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (m.5/2(c))
 5. Kişisel veri işleme faaliyetinin Şirketimizin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için zorunlu olması (m.5/2(ç))
 6. Kişisel verilerinizi rızanızla alenileştirmiş olmanız (m.5/2(d))
 7. Bir hakkın tesisi, kullanılması, korunması için kişisel verilerinizin işlenmesi (m.5/2(e))
 8. Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel verilerinizin işlenmesi (m.5/2(f))
 9. Kişisel verileriniz KVK Kanununun 5. Maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenir:

  İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla özel nitelikli kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 6. Maddesinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenir:
 1. Açık Rıza (m.6/2)
 2. Kanunlarda öngörülme (m.6/3: Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler için)
 3. Sağlık ve cinse hayata ilişkin verilerin tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, koruyucu hekimlik, kamu sağlığının korunması, sağlık hizmetleri ve finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla işlenmesi (m.6/3)

  Kişisel Veri Sahibinin Hakları

  KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahiplerinin;
 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları vardır.

  Başvurunun Yapılması ve Bilgi Alma Hakkı

  KVK Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, [email protected] adresine iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

  Başvuruda;

 1. Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
 5. Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.
 6. Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır.
Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerezler Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.